کارشناسی حرفه ای رشته حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی ترم3

جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان مقطع کارشناسی حرفه ای  رشته حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی ترم3 ورودی مهر 93

ردیف

کد گروه

ظرفیت نوع درس

کد کلاس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

943008

 

203

مدیریت منابع انسانی

(مهارت مشترک)

 

آقای مطهری

12/10/94

30/17-16

سه شنبه

19-17

2

ـ

2

2

273001

 

205

پژوهش عملیاتی (2)

 

آقای احمدی

21/10/94

12-30/10

جمعه

19-17

1

1

2

3

273002

 

204

بازار پول و سرمایه

 

خانم تلاوت

18/10/94

12-30/10

سه شنبه

17-15

2

ـ

2

4

273003

 

204

روش تحقیق در حسابداری

 

خانم تلاوت

17/10/94

12-30/10

سه شنبه

15-13

1

1

2

5

273004

 

205

مدیریت تولید و عملیات

 

خانم شوکت پور

14/10/94

12-30/10

پنجشنبه

12-10

2

ـ

2

6

273005

 

204

حسابداری بهای تمام شده پیشرفته

 

آقای مرادبکلو

15/10/94

12-30/10

پنجشنبه

20-30/17

2

1

3

7

273006

 

204

زبان تخصصی (2)

 

آقای الهی

16/10/94

12-30/10

پنجشنبه

17-16

1

ـ

1

8

962005

 

107

اندیشه اسلامی (2) خانمها

 

خانم دولتی

24/10/94

12-30/10

دوشنبه

17-15

2

ـ

2

961006

اندیشه اسلامی (2) آقایان

 

آقای امیرزاده

یکشنبه

17-15

9

960002

 

107

تفسیر موضوعی قرآن

 

آقای امیرزاده

23/10/94

30/17-16

پنجشنبه

16-14

2

ـ

2

10

273007

 

205

مدیریت کیفیت و بهره وری

 

آقای احمدی

13/10/94

12-30/10

جمعه

17-15

2

ـ

2

جمع

17

3

20