برای مشاهده فلوچارت پست های سازمانی مرکز لطفا کلیک نمائید.

سمت

نام

نام خانوادگی

 

ریاست مرکز

منوچهر

مداحی

رئیس هیئت موسس

محمدعلی

عباسی

مدیر آموزش

سعید

روزپیکر

 

امور آموزشی و فرهنگي

بهرام

ارفعی

 

امور دانش آموخته گان مریم

صفری

 

کارشناس فناوری اطلاعات

نادر

رجبي

مسئول امور کارگاه ها و آزمايشگاه ها

ابوالفضل

سعيدي

امورمالی

آزيتا 

شوقي

 

متصدی امور دفتری

وحيد

رحيمي

 

تدارکات

رسول

رزازي

 

انتظامات

حمید

نکونام

 

خدمات