برنامه 4 ترمی دوره کاردانی فنی برق ـ برق صنعتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ترم اول

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم دوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم سوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم چهارم

تعداد واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

ریاضی پیش

2

ـ

ـ

مبانی کنترل کیفیت (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

کاربرد فناوری اطلاعات درارتباطات (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

کارآفرینی

(مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

فیزیک پیش

2

ـ

ـ

ایمنی وبهداشت در

محیط کار

(مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

الکترونیک عمومی

2

ـ

مدارهای الکتریکی

کارگاه PLC

ـ

2

مدار منطقی 

مبانی­کامپیوتروبرنامه­سازی

ریاضی عمومی

3

ـ

ـ

زبان فنی

2

ـ

زبان خارجه

اصول اندازه گیری الکتریکی وسنسورها

2

ـ

مدارهای الکتریکی

آز الکترونیک عمومی

ـ

1

الکترونیک عمومی

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

2

ـ

ـ

ریاضی کاربردی

2

ـ

ریاضی عمومی

آز مدارهای الکتریکی

ـ

1

مدارهای الکتریکی

الکترونیک صنعتی

2

ـ

الکترونیک عمومی

مدارهای­الکتریکی (همنیاز)

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

2

ـ

ـ

مدارهای الکتریکی

3

ـ

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

آز مدار منطقی

ـ

1

مدار منطقی

آز الکترونیک صنعتی

ـ

1

الکترونیک صنعتی (همنیاز)

کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

ـ

1

ـ

مدار منطقی

2

ـ

ـ

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

ـ

1

ماشینهای ac وترانس وdcمخصوص(همنیاز)

کارگاه سیم پیچی

ـ

1

ماشینهای ac وترانس

اصول سیم کشی روشنائی فنی

 

2

 

ـ

 

ـ

کارگاه برق صنعتی

ـ

2

کارگاه عمومی برق

ماشینهای ac وترانس

3

ـ

مدارهای الکتریکی

رله و حفاظت

2

ـ

انتقال توزیع انرژی الکتریکی

ماشینهای dc ومخصوص(همنیاز)

کارگاه عمومی برق

ـ

1

ـ

رسم فنی برق

ـ

1

ـ

ماشینهای dc ومخصوص

2

ـ

ماشینهای ac وترانس(همنیاز)

کارورزی (2)

ـ

2

کارورزی (1)

پایان دوره

کاربینی

ـ

1

ـ

کارورزی (1)

ـ

2

کاربینی

انتقال توزیع انرژی الکتریکی

2

ـ

ماشینهای ac وترانس آز انتقال توزیع انرژی الکتریکی(همنیاز)

تربیت بدنی

ـ

1

ـ

زبان خارجه

3

ـ

ـ

دانش و خانواده و جمعیت

2

ـ

ـ

آز انتقال توزیع انرژی الکتریکی

ـ

1

انتقال توزیع انرژی الکتریکی (همنیاز)

فارسی

3

ـ

ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلاق اسلامی

2

ـ

ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندیشه اسلامی(1)

2

ـ

ـ

جمع

16

3

ـ

جمع

15

5

ـ

جمع

15

4

ـ

جمع

11

8

ـ

مجموع کل

19

مجموع کل

20

مجموع کل

19

مجموع کل

19

مجموع واحدهای دوره کاردانی فنی برق ـ برق صنعتی: 73 واحد                                  مجموع واحدهای دروس جبرانی (پیش): 4 واحد