برنامه 4 ترمی دوره کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی

 

ترم اول

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم دوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم سوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم چهارم

تعداد واحد

پیش نیاز

 

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

 

زبان پیش

2

ـ

ـ

کاربدرفناوری اطلاعات وارتباطات

 (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

ایمنی و بهداشت محیط کار

 (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

مستندسازی

(مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

 

آمار

2

ـ

ـ

اصول سرپرستی

 (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

بهداشت عمومی (باتکیه برآب وفاضلاب)

1

1

مبانی­بهداشت تغذیه

عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار

1

1

مبانی­بهداشت­حرفه­ای

 

 بیماریهای و معاینات شغلی

 

اصول حسابداری

 

3

 

ـ

 

ـ

قوانین و مقررات عمومی

2

ـ

ـ

امدادو کمکهای اولیه

ـ

1

آناتومی و فیزیولوژی

عوامل زیان آور شیمیایی فیزیولوژیک در محیط کار

1

1

مبانی­بهداشت­حرفه­ای

 

بیماریهای و معاینات شغلی

 

بهداشت عمومی(همنیاز)

 

اصول علم اقتصاد

3

ـ

ـ

مبانی بهداشت حرفه ای

1

ـ

ـ

حریق وسیستمهای اطفاء

1

1

امدادو کمکهای اولیه(همنیاز

بیماریها و معاینات شغلی

2

ـ

آناتومی و فیزیولوژی

 

مبانی­بهداشت­حرفه­ای

 

کسب وکاراز دیدگاه اسلام

2

ـ

ـ

مقررات استاندارد وکنترل کیفیت

2

ـ

آمار

قوانین ومقررات ایمنی وبهداشت درواحدهای صنفی

2

ـ

مقررات­استانداردوکنترل­کیفیت

ایمن سازی محیط کار و مشاغل

1

1

مبانی­بهداشت­حرفه­ای

 

 کاربردتجهیزات و ابزار سنجش(همنیاز)

بازرسی اماکن

 

مشتری مداری

2

ـ

ـ

قانون نظام صنفی وآئین نامه های اجرایی آن

2

ـ

ـ

کاربردتجهیزات و ابزار سنجش

1

1

مقررات استاندارد وکنترل کیفیت

بازرسی اماکن

1

1

ـ

 

کاربینی

ـ

1

ـ

مبانی بهداشت تغذیه

1

ـ

ـ

روانشناسی صنعتی و صنفی

2

ـ

ـ

ارگونومی

1

1

آناتومی و فیزیولوژی

 

بیماریهای و معاینات شغلی

 

اخلاق اسلامی

2

ـ

ـ

آناتومی و فیزیولوژی

2

ـ

ـ

مدیریت عمومی با تکیه بر ایمنی و سلامت حرفه ای

2

1

آمار و  روانشناسی صنعتی و صنفی

کارورزی (2)

ـ

2

کارورزی (1)

پایان دوره

 

زبان فارسی

3

ـ

ـ

کارورزی (1)

ـ

2

کاربینی

اندیشه اسلامی(1)

2

ـ

ـ

تربیت بدنی

ـ

1

ـ

 

 

 

 

 

زبان خارجه

3

ـ

ـ

دانش خانواده و جمعیت

2

ـ

ـ

 

 

 

 

 

جمع

19

1

ـ

جمع

17

2

ـ

جمع

15

5

ـ

جمع

9

8

ـ

 

مجموع کل

20

مجموع کل

19

مجموع کل

20

مجموع کل

17

 

مجموع واحدهای دوره کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی: 74 واحد                    مجموع واحد های دروس جبرانی : 2 واحد