برنامه 4 ترمی دوره کاردانی حرفه ای حسابداری ـ حسابداری صنعتی

 

ترم اول

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم دوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم سوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم چهارم

تعداد واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

ریاضی پیش

2

ـ

ـ

کاربرد فناوری اطلاعات درارتباطات

 (مهارت مشترک)

2

ـ

حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی

مهارتها و قوانین کسب وکار

 (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

خدمات الکترونیک (مهارت مشترک)

2

ـ

کاربرد رایانه در حسابداری

زبان پیش

2

ـ

ـ

حسابداری شرکتهای غیرسهامی

2

1

حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی

کارآفرینی

(مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

مدیریت تولید

1

1

حسابداری بهای تمام شده(1)

اقتصادخرد

3

ـ

ـ

ریاضیات وکاربردآن درحسابداری

1

1

ریاضی پیش

روشهای آماری

1

1

ریاضیات وکاربردآن درحسابداری

حسابداری بهای تمام شده (2)

1

1

حسابداری بهای تمام شده(1)

حقوق بازرگانی

 

2

 

ـ

 

ـ

اصول حسابرسی

1

1

حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی

مدیریت اسنادو گزارش نویسی­مالی

2

ـ

مبانی سازمان و مدیریت

حسابداری مدیریت

1

1

حسابداری بهای تمام شده(1)

زبان فارسی

مبانی سازمان و مدیریت

2

ـ

ـ

اقتصاد کلان

2

ـ

اقتصادخرد

کاربرد رایانه در حسابداری

1

1

کاربرد فناوری اطلاعات درارتباطات

تحقیق در عملیات

2

1

ریاضیات وکاربردآن درحسابداری

حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی

2

1

ـ

کارورزی (1)

ـ

2

کاربینی

حسابداری شرکتهای سهامی

1

1

حسابداری شرکتهای غیرسهامی

اصول و تنظیم و کنترل بودجه تولیدی

1

1

حسابداری بهای تمام شده(1)

کاربینی

ـ

1

ـ

زبان خارجه

3

ـ

ـ

مدیریت مالی

2

1

حسابداری شرکتهای غیرسهامی

پروژه صنعتی

ـ

1

پس از 50 واحد

زبان فارسی

3

ـ

ـ

دانش خانواده وجمعیت

2

ـ

ـ

زبان تخصصی تولیدی و صنعتی

2

ـ

زبان خارجه

کارورزی (2)

ـ

2

کارورزی (1)

پایان دوره

 

 

 

 

اخلاق اسلامی

2

ـ

ـ

حسابداری بهای تمام شده(1)

2

1

حسابداری شرکتهای غیرسهامی

اندیشه اسلامی (1)

2

ـ

ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی

ـ

1

ـ

جمع

16

2

ـ

جمع

15

5

ـ

جمع

15

5

ـ

جمع

10

9

ـ

مجموع کل

18

مجموع کل

20

مجموع کل

20

مجموع کل

19

 

مجموع واحدهای دوره کاردانی حرفه ای حسابداری ـ حسابداری صنعتی: 73 واحد

مجموع واحدهای دروس جبرانی ( پیش ) : 4 واحد