برنامه 4 ترمی دوره کاردانی فنی مکانیک ـ ماشین افزار

 

ترم اول

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم دوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم سوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم چهارم

تعداد واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

ریاضی پیش

2

ـ

ـ

ایمنی وبهداشت محیط کار (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

اخلاق حرفه ای (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

مهارتها و قوانین کسب وکار (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

فیزیک پیش

2

ـ

ـ

علم مواد (متالورژی)

2

ـ

ـ

الکتریسیته صنعتی

2

ـ

مکانیک صنعتی

گزارش نویسی

 (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

ریاضی عمومی

3

ـ

ـ

کارگاه عملیات حرارتی

ـ

1

علم مواد (همنیاز)

آز الکتریسیته صنعتی

ـ

1

الکتریسیته صنعتی (همنیاز)

روشهای تولید

2

ـ

ماشینهای افزار یونیورسال2

فیزیک مکانیک

2

ـ

ریاضی عمومی (همنیاز)

کارگاه اصول

 ریخته گری

ـ

1

علم مواد (همنیاز)

ماشینهای افزار یونیورسال2

2

ـ

ماشینهای افزار

یونیور سال1

ماشینهای افزار یونیورسال3

2

1

ماشینهای افزار یونیورسال2

رسم فنی (1)

ـ

2

ـ

رسم فنی(2)

ـ

2

رسم فنی (1)

کارگاه ماشینهای افزار یونیور سال2

ـ

2

ماشینهای افزار یونیور سال2 (همنیاز)

ماشین افزار تولیدی

2

ـ

ماشینهای افزار یونیورسال2

کارگاه فلزکاری

ـ

1

ـ

مکانیک صنعتی

2

ـ

فیزیک مکانیک

زبان فنی

2

ـ

زبان خارجه

طراحی قیدوبندها

1

1

ماشینهای افزار یونیورسال2

کاربینی

ـ

1

ـ

کارگاه جوشکاری

ـ

1

ـ

سیستمهای اندازه گیری و تلرانس

1

1

ماشینهای افزار

 یونیور سال1

تعمیر، نصب ونگهداری ماشینهای افزار

ـ

2

ماشین افزار تولیدی (همنیاز) ماشینهای افزار یونیورسال2

زبان خارجه

3

ـ

ـ

ماشینهای افزار

 یونیور سال1

2

ـ

کارگاه فلزکاری

دانش خانواده و جمعیت

2

ـ

ـ

ماشینهای کنترل عددی

1

1

ماشینهای افزار یونیورسال2

اندیشه اسلامی(1)

2

ـ

ـ

کارگاه ماشینهای افزار یونیور سال1

ـ

2

ماشینهای افزار یونیور سال1 (همنیاز)

اخلاق اسلامی

2

ـ

ـ

کارورزی (2)

ـ

2

کارورزی (1)

پایان دوره

 

 

 

 

طراحی رایانه ای (CAD)

1

ـ

ـ

زبان فارسی

3

ـ

ـ

تربیت بدنی

ـ

1

ـ

 

 

 

 

آز طراحی رایانه ای (CAD)

ـ

1

رسم فنی (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارورزی (1)

ـ

2

کاربینی

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

14

4

ـ

جمع

9

10

ـ

جمع

16

4

ـ

جمع

12

8

ـ

مجموع کل

18

مجموع کل

19

مجموع کل

20

مجموع کل

20

مجموع واحدهای دوره کاردانی فنی مکانیک ـ ماشین افزار: 73 واحد

مجموع واحدهای دروس جبرانی (پیش): 4 واحد