برنامه 4 ترمی دوره کاردانی فنی مکانیک ـ تعمیرات ماشین آلات صنعتی

ترم اول

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم دوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم سوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم چهارم

تعداد واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

ریاضی پیش

2

-

-

اصول سرپرستی

( مهارت مشترک )

2

-

-

ایمنی و بهداشت در محیط کار

 (مهارت مشترک )

2

-

-

گزارش نویسی

( مهارت مشترک )

2

-

-

فیزیک پیش

2

-

-

علم مواد

2

-

شیمی عمومی

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

(مهارت مشترک)

2

-

مبانی کامپیوتر

یاتاقان و روغن کاری

2

-

شناخت اجزای ماشین

ریاضی عمومی

3

ـ

-

زبان فنی

2

-

زبان خارجه

هیدرولیک و پنوماتیک

2

-

فیزیک مکانیک

ماشینهای کنترل عددی

2

1

مبانی کامپیوتر

استاتیک و مقاومت مصالح

کارگاه مکانیک عمومی

فیزیک مکانیک

2

ـ

ریاضی عمومی (همنیاز )

استاتیک و مقاومت مصالح

3

-

فیزیک مکانیک

کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک

-

1

هیدرولیک و پنوماتیک

( همنیاز )

برنامه ریزی و تعمیر و نصب و نگهداری

2

1

ریاضی عمومی

کارگاه مکانیک عمومی

مبانی کامپیوتر

1

1

-

کارگاه جوشکاری

-

1

-

کارگاه مکانیک عمومی

1

1

سیستم های اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون

تعمیرات ماشین آلات صنعتی پیشرفته

2

1

تعمیرات ماشین آلات صنعتی مقدماتی

شیمی عمومی

2

-

-

نقشه کشی عمومی

1

1

-

شناخت اجزای ماشین

2

-

ریاضی عمومی

کارورزی (2)

-

2

کارورزی (1)

پایان دوره

استاتیک و مقاومت مصالح

آزمایشگاه شیمی

-

1

شیمی عمومی

 ( همنیاز)

کارگاه برق صنعتی

-

1

-

تعمیرات خودرو

1

1

-

دانش خانواده و جمعیت

2

-

-

کاربینی

ـ

1

 

سیستم های اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون

1

1

ریاضی عمومی

تعمیرات ماشین آلات صنعتی مقدماتی

2

1

استاتیک و مقاومت مصالح

اخلاق اسلامی

2

-

-

زبان خارجی

3

ـ

 

کارورزی (1)

-

2

کاربینی

آز مقاومت مصالح

-

1

استاتیک و مقاومت مصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

اندیشه اسلامی 1

2

-

-

زبان فارسی

3

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

15

3

 

جمع

13

7

 

جمع

15

5

 

جمع

14

5

 

مجموع کل

18

مجموع کل

20

مجموع کل

20

مجموع کل

19

 

مجموع واحدهای دوره کاردانی فنی مکانیک تعمیرات ماشین آلات صنعتی : 73 واحد      مجموع واحدهای دروس جبرانی (پیش) : 4 واحد

مجموع واحدهای دروس جبرانی : 5 واحد