برنامه 4 ترمی دوره کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست در صنایع (HSE)

 

ترم اول

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم دوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم سوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم چهارم

تعداد واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

ریاضیات کاربردی

2

ـ

ـ

مدیریت منابع انسانی (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

مهارتهای مسئله یابی وتصمیم گیری (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

روانشناسی کار

(مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

آمار حیاتی

1

1

ـ

فیزیک کاربردی

2

1

ریاضیات کاربردی

عوامل فیزیکی در صنعت

2

1

فیزیک کاربردی

کارکردهای زیست محیطی صنعتی

2

ـ

ـ

شیمی تجزیه

1

1

ـ

مهندسی ایمنی

2

1

ریاضیات کاربردی

تنظیم شرایط محیطی در صنعت

1

1

فیزیک کاربردی

تهویه صنعتی

1

1

فیزیک کاربردی

ایمنی مواد شیمیایی

روانشناسی صنعتی

2

ـ

ـ

بیماریهای شغلی

1

1

ـ

تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی

2

ـ

فیزیک کاربردی

ایمنی صنعتی

1

1

مهندسی ایمنی

کلیات بهداشت محیط

1

1

ـ

زبان تخصصی

2

ـ

ـ

بهداشت آب و فاضلاب

2

1

کلیات بهداشت محیط

مدیریت در بحران

1

1

ـ

عوامل انسانی در محیط کار

2

ـ

ـ

کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت

1

1

ـ

ایمنی مواد شیمیایی

2

1

شیمی تجزیه

مولفه های بازرسی ریسک

1

1

ـ

کاربینی

ـ

1

ـ

کارورزی 1

(ابتدای دوره)

ـ

2

کاربینی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

ـ

ـ

آلودگی هوا

2

1

کلیات بهداشت محیط

انقلاب اسلامی

2

ـ

ـ

اندیشه اسلامی2

2

ـ

ـ

ورزش1

ـ

1

ـ

کارورزی 2

 (پایان دوره)

ـ

2

کارورزی 1

پایان دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسیر موضوعی قرآن

2

ـ

ـ

جمع

11

4

 

جمع

12

6

 

جمع

13

5

 

جمع

12

7

 

مجموع کل

15

مجموع کل

18

مجموع کل

18

مجموع کل

19

 

مجموع واحدهای دوره کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست در صنایع (HSE):   70واحد                                         مجموع واحد های دروس جبرانی :