برنامه 4 ترمی دوره مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

 

ترم اول

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم دوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم سوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم چهارم

تعداد واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

اندازه گیری الکتریکی(جبرانی)

2

ـ

ـ

مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

کنترل پروژه

 (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

اصول و فنون مذاکره (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

ماشین های الکتریکی (جبرانی)

2

ـ

ـ

اصول میکروکامپیوتر

3

ـ

ـ

سیستمهای کنترل خطی

3

ـ

مدارهای­الکتریکی(همنیاز)

نرم افزارهای کاربردی در الکترونیک

ـ

1

مدارهای الکترونیکی و الکتریکی

مدارهای مجتمع خطی

ریاضی عمومی

3

ـ

ـ

خطوط انتقال مخابراتی

2

ـ

مدارهای الکتریکی

زبان تخصصی(2)

2

ـ

ـ

منابع تغذیه

2

ـ

مدارهای مجتمع خطی

معادلات دیفرانسیل

3

ـ

ـ

الکترونیک صنعتی

3

ـ

ـ

کنترل کننده های صنعتی

3

ـ

اصول میکروکامپیوتر

آز ـ مدارهای مجتمع خطی

ـ

1

مدارهای مجتمع خطی

محاسبات عددی

2

ـ

ـ

مدارهای الکترونیکی

3

ـ

ـ

آز ـ مدارهای مخابراتی

ـ

1

مدارهای مخابراتی

ابزار دقیق و اندازه گیری الکترونیکی

2

ـ

مدارهای مجتمع خطی

مدارهای الکتریکی

3

ـ

معادلات دیفرانسیل (همنیاز)

مدارهای مخابراتی

3

ـ

مدارهای الکترونیکی (همنیاز)

مدارهای مجتمع خطی

3

ـ

ـ

آز ـ سیستمهای کنترل خطی

ـ

1

سیستمهای کنترل خطی

کاربینی

ـ

1

ـ

برنامه­سازی­رایانه­ای

ـ

1

ـ

آز ـ مدارهای الکترونیکی

ـ

1

مدارهای الکترونیکی

کارورزی(2)

ـ

2

کارورزی(1)

پایان دوره

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

ـ

ـ

آز ـ اصول میکروکامپیوتر

ـ

1

اصول میکروکامپیوتر (همنیاز )

آز ـ کنترل کننده های صنعتی

ـ

1

کنترل کننده های صنعتی(همنیاز)

پروژه

ـ

2

ترم آخر

 

 

 

 

کارورزی(1)

ـ

2

کاربینی

انقلاب اسلامی

2

-

-

ورزش (1)

ـ

1

ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندیشه اسلامی(2)

2

ـ

ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسیر موضوعی قرآن

2

-

-

جمع

17

1

ـ

جمع

16

4

ـ

جمع

15

3

ـ

جمع

10

8

ـ

مجموع کل

18

مجموع کل

20

مجموع کل

18

مجموع کل

18

 

مجموع واحدهای دوره مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی: 70 واحد                              مجموع واحدهای دروس جبرانی (پیش): 4 واحد