برنامه 4 ترمی دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

 

ترم اول

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم دوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم سوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم چهارم

تعداد واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

حسابداری خدماتی وبازرگانی(جبرانی)

2

1

ـ

روانشناسی کار (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

مدیریت منابع انسانی (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

1

1

حسابداری بهای تمام شده پیشرفته

ریاضیات وکاربردآن درحسابداری(2)

1

1

ـ

مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

پژوهش عملیاتی(2)

1

1

پژوهش عملیاتی(1)

حسابداری مدیریت هزینه

2

1

حسابداری بهای تمام شده پیشرفته

برنامه ریزی توسعه

1

1

ـ

آمار وکاربردآن درحسابداری

2

ـ

ریاضیات وکاربردآن درحسابداری(2)

بازار پول وسرمایه

2

ـ

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

2

ـ

پژوهش عملیاتی(2)

مدیریت مالی پیشرفته

1

1

ـ

پژوهش عملیاتی(1)

1

1

ریاضیات وکاربردآن درحسابداری(2)

روش تحقیق در حسابداری

1

1

آمار وکاربردآن درحسابداری

پژوهش عملیاتی(3)

1

1

پژوهش عملیاتی(2)

سیستم اطلاعاتی حسابداری

1

1

ـ

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

2

ـ

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت تولید وعملیات

2

ـ

پژوهش عملیاتی(1)

ارزیابی طرحهای اقتصادی

2

ـ

مدیریت وکیفیت وبهره وری

حقوق بازرگانی پیشرفته

1

1

ـ

اخلاق حرفه ای درتجارت

2

ـ

حقوق بازرگانی پیشرفته

حسابداری بهای تمام شده پیشرفته

2

1

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

کارورزی(2)

ـ

2

کارورزی(1)

پایان دوره

زبان تخصصی(1)

2

ـ

ـ

تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم

1

1

کاربردنرم افزارهای حسابداری پیشرفته

زبان تخصصی(2)

1

ـ

زبان تخصصی(1)

پروژه

ـ

1

ترم آخر

کاربردنرم افزارهای حسابداری پیشرفته

1

1

ـ

کارورزی(1)

ـ

2

کاربینی

مدیریت وکیفیت وبهره وری

2

ـ

پژوهش عملیاتی(1)

تاریخ تحلیلی صدراسلام

2

ـ

ـ

کاربینی

ـ

1

ـ

انقلاب اسلامی

2

ـ

ـ

اندیشه اسلامی(2)

2

ـ

ـ

 

 

 

 

ورزش (1)

ـ

1

ـ

 

 

 

 

تفسیرموضوعی قرآن

2

ـ

ـ

 

 

 

 

جمع

10

9

ـ

جمع

14

4

 

جمع

17

3

 

جمع

10

6

 

مجموع کل

19

مجموع کل

18

مجموع کل

20

مجموع کل

16

 

مجموع واحدهای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی: 70 واحد

مجموع واحدهای دروس جبرانی (پیش): 3 واحد