به اطلاع آن دسته از دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند برای تحویل گزارش پروژه خود مطابق جدول ذیل اقدام نمایند.

 نام رشته رنگ جلد گزارش پروژه

1- مهندسی تغییر شکل فلزات آبی

2- طراحی و نقشه کشی صنعتی قرمز

3-مهندسی ساخت و تولید رنگ مشکی


با توجه به دستورالعمل نگارش پروژه، مرکز از دریافت پروژه هایی که با فرمت ارائه شده مطابقت نداشته باشد، خودداری می نماید.بدیهی است عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.