"چک لیست نمره ارزیابی گزارش کاربینــی"

 

ردیف

عامل ارزیابی

نمره ارزیابی

نحوه ارائه نمره

1

رعایت نظم و مقررات آموزشی

(3-0)

حضور در کلاسهای توجیهی

 (1 نمره)

حضور در بازدید از شرکت (محیط کار)

(2 نمره)

 

 

2

رعایت ضوابط و مقررات محیط کار

(2-0)

رعایت نظم و انضباط در طول بازدید از محیط کار (1 نمره)

همکاری با کارشناس آموزش و مسئولین محیط کار در زمان بازدید

 (1 نمره)

 

 

3

رعایت شئونات دانشجویی

(2-0)

حضور به موقع در زمان بازدید

(1 نمره)

رعایت پوشش مناسب در محیط کار

 (1 نمره)

 

 

4

ارائه گزارش بازدید

(10-0)

تکمیل کاربرگ های درس کاربینی

 (4 نمره)

ارائه گزارش توسط خود دانشجو بدون استفاده از گزارش سایر دانشجویان

 (3 نمره)

تکمیل کاربرگ ها و ارائه گزارش به صورت تایپی (2 نمره)

ارائه گزارش کاربینی به صورت جلد شده

 (1 نمره)

5

ارائه نظرات و پیشنهادات

(3-0)

ارائه گزارش کامل و جامع نظرات و پیشنهادات

(2 نمره)

ارائه نظرات و پیشنهادات به نحوی که قابل گزارش به شرکت باشد

 (1 نمره)