به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر می رساند اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در نظر دارد اردوی آموزشی ـ زیارتی را در مشهد مقدس در فاصله زمانی 01/08/90 الی 25/08/90 به مدت حداقل 4 روز در دو بخش مجزا (خواهران و برادران) برگزار نماید. دانشجویان علاقه مند جهت ثبت نام و تکمیل فرم تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 09/07/90 فرصت دارند به مرکز مراجعه نمایند.