به اطلاع کلیه دانشجویان پسر می رساند امور فرهنگی و دانشجویی مرکز در نظر دارد مسابقات فوتسال به مناسبت 16 آذر روز دانشجو به شرح ذیل برگزار نماید لطفاً در صورت تمایل اسامی تیم ها را تا تاریخ 27/08/91 به مسئول امور فرهنگی و دانشجویی جناب آقای خاکبازتحویل فرمایند.

یک نفر سرپرست

9 نفر بازیکن

تذکــر:

1ـ سرپرست هر تیم می تواند به عنوان بازیکن حضور داشته باشد.

2ـ هزینه بیمه ورزشی بازیکنان هر تیم به عهده بازیکنان می باشد که سرپرست تیم می بایست قبل از برگزاری مسابقات کارت بیمه ورزشی بازیکنان را تحویل نماید.

3ـ بازیکنان هر تیم الزاماً می بایست از یک رشته تحصیلی باشند.

4ـ اسامی بازیکنان هر تیم بصورت مکتوب همراه با کپی کارت دانشجویی با امضاء سرپرست تیم اعلام گردد.