مسابقات داخلی فوتسال مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی صفا با شرکت 11
تیم در دو گروه ازتاریخ 14/08/1388 در محل سالن بزگ فجر اداره تربیت بدنی شهرستان
ساوه آغاز گردید . مسابقات در هر گروه به صورت دوره ای برنامه ریزی شد که در پایان
دور پنجم از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود کردند . دو تیم راه یافته به مرحله بعد به
صورت ضربدری( تیم اول گروه یک با تیم دوم گروه دو و بلعکس ) مسابقه داده و برنده هر
یک از مسابقات به مرحله پایانی راه یافتند .مسابقه فینال درروز پنجشنبه مورخ 10/10/88
در سالن بزرگ فجر برگزار گردید و در پایان با اهدا جوائزولوح تقدیر از تیمهایی که مقام اول و
دوم را کسب نمودند با حضور ریاست مرکز نماینده هیت فوتبال شهرستان ساوه و هیئت
برگزار کننده مسابقات تجلیل و قدر دانی به عمل آمد .