جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برای دانشجویان کاردانی حرفه ای رشته حسابداری صنعتی ترم 4 ورودی بهمن 93

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

نام درس

کد مدرس

نام مدرس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

 

 

104

خدمات الکترونیک (مهارت مشترک)

 

خانم باقری

28/10/95

14

شنبه

19-17

2

ـ

2

2

 

 

202

مدیریت تولید

 

خانم طباطبایی

19/10/95

14

دوشنبه

15-13

1

1

2

3

 

 

203

حسابداری بهای تمام شده 2

 

آقای الهی

23/10/95

14

دوشنبه

17-15

1

1

2

4

 

 

104

حسابداری مدیریت

 

خانم خدایاری

21/10/95

14

شنبه

17-15

1

1

2

5

 

 

201

تحقیق در عملیات

 

خانم طباطبایی

25/10/95

14

دوشنبه

30/12-10

2

1

3

6

 

 

103

اصول و تنظیم و کنترل بودجه تولیدی

 

آقای جوادی زاده

26/10/95

14

پنجشنبه

19-17

1

1

2

7

 

 

ـ

پروژه صنعتی

 

خانم ثمری خلج

30/10/95

19

یکشنبه

10-8

ـ

1

1

8

 

 

ـ

کارورزی 2

 

خانم خدایاری

29/10/95

19

سه شنبه

10-8

ـ

2

2

9

 

 

107

اندیشه اسلامی(1)   (آقایان)

 

آقای امیرزاده

29/10/95

30/10

پنجشنبه

17-15

2

ـ

2

201

اندیشه اسلامی(1)   (خانمها)

خانم دولتی

10

 

 

ـ

تربیت بدنی   (آقایان)

 

آقای ثمری خلج

28/10/95

19

یکشنبه

17-15

ـ

1

1

تربیت بدنی   (خانمها)

خانم زرداری

16-14

جمع

10

9

19