جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برای دانشجویان کاردانی حرفه ای رشته حسابداری صنعتی ترم 3 ورودی مهر 94

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

نام درس

کد مدرس

نام مدرس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

 

 

205

مهارتها و قوانین کسب و کار (مهارت مشترک)

 

آقای حسن نژاد

21/10/95

30/10

جمعه

19-17

2

ـ

2

2

 

 

204

کارآفرینی (مهارت مشترک)

 

خانم گودرزی

28/10/95

30/8

جمعه

10-8

2

ـ

2

3

 

 

204

روشهای آماری

 

خانم کتابدار

24/10/95

30/10

جمعه

12-10

1

1

2

4

 

 

105

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

 

خانم سلیمانی پور

22/10/95

30/10

دوشنبه

17-15

2

ـ

2

5

 

 

سایت

کاربرد رایانه در حسابداری

 

خانم یاری

19/10/95

30/10

جمعه

15-13

1

1

2

6

 

 

106

حسابداری شرکتهای سهامی

 

خانم یاری

18/10/95

30/10

جمعه

17-15

1

1

2

7

 

 

202

مدیریت مالی

 

آقای الهی

27/10/95

30/10

دوشنبه

30/19-17

2

1

3

8

 

 

103

زبان تخصصی تولیدی و صنعتی

 

خانم خدایاری

20/10/95

30/10

شنبه

30/19-30/17

2

ـ

2

9

 

 

103

حسابداری بهای تمام شده (1)

 

خانم ثمری خلج

26/10/95

30/10

شنبه

30/17-15

2

1

3

جمع

15

5

20