جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برای دانشجویان کاردانی حرفه ای رشته حسابداری صنعتی ترم 2 ورودی بهمن 94

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

نام درس

کد مدرس

نام مدرس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

 

 

101

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

(مهارت مشترک)

 

آقای رجبی

29/10/95

30/8

شنبه

17-15

2

ـ

2

2

 

 

101

حسابداری شرکتهای غیر سهامی

 

خانم ثمری خلج

27/10/95

30/8

شنبه

30/14-12

2

1

3

3

 

 

102

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری

 

آقای شریف مقدسی

23/10/95

30/8

جمعه

17-15

1

1

2

4

 

 

204

اصول حسابرسی

 

خانم یاری

25/10/95

30/8

جمعه

19-17

1

1

2

5

 

 

201

اقتصاد کلان

 

خانم مجدی

19/10/95

30/8

یکشنبه

15-13

2

ـ

2

6

 

 

ـ

کارورزی 1

 

خانم یاری

29/10/95

19

یکشنبه

10-8

ـ

2

2

7

 

 

204

زبان خارجه

 

خانم کتابدار

30/10/95

30/10

شنبه

30/19-17

3

ـ

3

8

 

 

107

دانش خانواده و جمعیت

 

آقای امیرزاده

26/10/95

30/8

پنجشنبه

10-8

2

ـ

2

9

 

 

107

اخلاق اسلامی (آقایان)

 

آقای امیرزاده

29/10/95

14

پنجشنبه

12-10

2

ـ

2

205

اخلاق اسلامی (خانمها)

خانم فیاضی

یکشنبه

17-15

جمع

15

5

20