جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برای دانشجویان کاردانی حرفه ای رشته ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی ترم 4 ورودی بهمن 93

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

نام درس

کد مدرس

نام مدرس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

 

 

107

مستند سازی (مهارت مشترک)

 

آقای کرکنی

30/10/95

16

چهارشنبه

17-15

2

ـ

2

2

 

 

104

عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار

 

آقای کاظمیان

19/10/95

14

پنجشنبه

19-17

1

1

2

3

 

 

101

عوامل زیان آور شیمیایی فیزیولوژیک در محیط کار

 

آقای کرکنی

21/10/95

14

چهارشنبه

19-17

1

1

2

4

 

 

104

بیماریها و معاینات شغلی

 

آقای دکتر صفدری

24/10/95

14

پنجشنبه

15-13

2

ـ

2

5

 

 

104

ایمن سازی محیط کار و مشاغل

 

آقای دکتر صفدری

25/10/95

14

پنجشنبه

17-15

1

1

2

6

 

 

203

بازرسی اماکن

 

آقای کاظمیان

23/10/95

14

سه شنبه

19-17

1

1

2

7

 

 

103

ارگونومی

 

آقای واحدی

27/10/95

16

چهارشنبه

15-13

1

1

2

8

 

 

ـ

کارورزی (2)

 

آقای واحدی

29/10/95

19

یکشنبه

10-8

ـ

2

2

9

 

 

ـ

تربیت بدنی (آقایان)

 

آقای ثمری خلج

28/10/95

19

یکشنبه

17-15

ـ

1

1

تربیت بدنی (خانمها)

خانم زرداری

16-14

جمع

9

8

17