جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برای دانشجویان کاردانی حرفه ای رشته ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی ترم 3 ورودی مهر 94

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

نام درس

کد مدرس

نام مدرس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

 

 

201

ایمنی و بهداشت محیط کار (مهارت مشترک)

 

آقای دکتر صفدری

28/10/95

30/10

پنجشنبه

19-17

2

ـ

2

2

 

 

203

بهداشت عمومی (با تکیه بر آب و فاضلاب)

 

آقای دکتر صفدری

25/10/95

30/10

چهارشنبه

19-17

1

1

2

3

 

 

203

امداد و کمکهای اولیه

 

آقای دکتر صفدری

22/10/95

30/10

پنجشنبه

20-19

ـ

1

1

4

 

 

101

حریق و سیستمهای اطفاء

 

آقای واحدی

19/10/95

30/10

پنجشنبه

30/14-45/12

1

1

2

5

 

 

202

قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی

 

آقای واحدی

18/10/95

30/10

پنجشنبه

12-10

2

ـ

2

6

 

 

201

کاربرد تجهیزات و ابزار سنجش

 

آقای دکتر صفدری

24/10/95

30/10

جمعه

15-13

1

1

2

7

 

 

203

روانشناسی صنعتی و صنفی

 

خانم دهنوی

21/10/95

30/10

چهارشنبه

17-15

2

ـ

2

8

 

 

203

مدیریت عمومی با تکیه بر ایمنی و سلامت حرفه ای

 

آقای دکتر صفدری

27/10/95

30/10

چهارشنبه

15-30/12

2

1

3

9

 

 

107

اندیشه اسلامی (1) (آقایان)

 

آقای امیرزاده

29/10/95

30/10

پنجشنبه

17-15

2

ـ

2

201

اندیشه اسلامی (1) (خانمها)

خانم دولتی

10

 

 

107

دانش خانواده و جمعیت

 

آقای امیرزاده

26/10/95

30/8

پنجشنبه

10-8

2

ـ

2

جمع

15

5

20