جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برای دانشجویان کاردانی حرفه ای رشته ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی ترم 2 ورودی بهمن 94

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

نام درس

کد مدرس

نام مدرس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

 

 

201

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

 (مهارت مشترک)

 

آقای رجبی

29/10/95

30/8

شنبه

19-17

2

ـ

2

2

 

 

201

اصول سرپرستی (مهارت مشترک)

 

آقای شالیان

28/10/95

30/8

شنبه

17-15

2

ـ

2

3

 

 

201

قوانین و مقررات عمومی

 

آقای دنیوی

25/10/95

30/8

چهارشنبه

17-15

2

ـ

2

4

 

 

201

مبانی بهداشت حرفه ای

 

خانم دهنوی

27/10/95

30/8

چهارشنبه

18-17

1

ـ

1

5

 

 

201

مقررات استاندارد و کنترل کیفیت

 

آقای احمدی

22/10/95

30/8

جمعه

17-15

2

ـ

2

6

 

 

201

قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن

 

آقای جلالی

19/10/95

30/8

شنبه

15-13

2

ـ

2

7

 

 

201

مبانی بهداشت تغذیه

 

آقای دکتر صفدری

23/10/95

30/8

جمعه

13-12

1

ـ

1

8

 

 

201

آناتومی و فیزیولوژی

 

آقای دکتر صفدری

20/10/95

30/8

جمعه

12-10

2

ـ

2

9

 

 

ـ

کارورزی (1)

 

خانم دهنوی

29/10/95

19

دوشنبه

10-8

ـ

2

2

10

 

 

107

زبان خارجه

 

خانم بستانی

30/10/95

30/8

چهارشنبه

30/20-18

3

ـ

3

جمع

17

2

19