جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برای دانشجویان کارشناسی حرفه ای رشته ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE) ترم 4 ورودی بهمن 93

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

نام درس

کد مدرس

نام مدرس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

 

 

204

کارکردهای زیست محیطی صنعتی

 

آقای کاظمیان

27/10/95

16

پنجشنبه

17-15

2

ـ

2

2

 

 

205

روانشناسی کار (مهارت مشترک)

 

خانم احسانی

28/10/95

14

جمعه

15-13

2

ـ

2

3

 

 

204

تهویه صنعتی

 

آقای واحدی

24/10/95

16

چهارشنبه

17-15

1

1

2

4

 

 

204

ایمنی صنعتی

 

آقای شکری

19/10/95

16

پنجشنبه

10-8

1

1

2

5

 

 

204

مدیریت در بحران

 

آقای کرکنی

23/10/95

16

پنجشنبه

15-13

1

1

2

6

 

 

204

مولفه های بازرسی  دیسک

 

آقای شکری

26/10/95

16

پنجشنبه

12-10

1

1

2

7

 

 

204

آلودگی هوا

 

آقای واحدی

21/10/95

16

چهارشنبه

30/19-17

2

1

3

8

 

 

107

تفسیر موضوعی قرآن (آقایان)

 

آقای امیرزاده

30/10/95

16

یکشنبه

19-17

2

ـ

2

205

تفسیر موضوعی قرآن (خانمها)

خانم فیاضی

 

 

 

ـ

کارورزی (2)

 

آقای واحدی

29/10/95

19

یکشنبه

12-10

ـ

2

2

جمع

12

7

19