جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برای دانشجویان کارشناسی حرفه ای رشته ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE) ترم 3 ورودی مهر 94

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

نام درس

کد مدرس

نام مدرس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

 

 

204

مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری

 (مهارت مشترک)

 

خانم رضائی

28/10/95

16

شنیه

17-15

2

ـ

2

2

 

 

205

عوامل فیزیکی در صنعت

 

آقای واحدی

22/10/95

14

پنجشنبه

17-30/14

2

1

3

3

 

 

205

تنظیم شرایط محیطی در صنعت

 

آقای کاظمیان

18/10/95

14

پنجشنبه

30/14-30/12

1

1

2

4

 

 

205

تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی

 

آقای مجیدی

24/10/95

14

پنجشنبه

19-17

2

ـ

2

5

 

 

205

بهداشت آب و فاضلاب

 

آقای دکتر صفدری

20/10/95

14

پنجشنبه

12-30/9

2

1

3

6

 

 

205

ایمنی مواد شیمیایی

 

آقای دکتر صفدری

27/10/95

14

پنجشنبه

30/9-7

2

1

3

7

 

 

107

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

آقای خانقلی همدانی

30/10/95

14

شنبه

19-17

2

ـ

2

8

 

 

ـ

ورزش (1) (آقایان)

 

آقای ثمری خلج

28/10/95

19

سه شنبه

17-15

ـ

1

1

ورزش (1) (خانمها)

خانم زرداری

سه شنبه

16-14

جمع

13

5

18