جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برای دانشجویان کارشناسی حرفه ای رشته ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE) ترم 2 ورودی بهمن 94

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

نام درس

کد مدرس

نام مدرس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

 

 

202

مدیریت منابع انسانی (مهارت مشترک)

 

آقای مطهری

28/10/95

30/10

دوشنبه

17-15

2

ـ

2

2

 

 

101

فیزیک کاربردی

 

آقای مجیدی

19/10/95

30/10

پنجشنبه

17-30/14

2

1

3

3

 

 

204

مهندسی ایمنی

 

آقای کرکنی

21/10/95

30/10

پنجشنبه

30/19-17

2

1

3

4

 

 

105

بیماریهای شغلی

 

آقای دکتر صفدری

26/10/95

30/10

چهارشنبه

17-15

1

1

2

5

 

 

202

زبان تخصصی

 

خانم دهنوی

24/10/95

30/10

چهارشنبه

15-13

2

ـ

2

6

 

 

سایت

کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت

 

آقای واحدی

22/10/95

30/10

دوشنبه

45/18-17

1

1

2

7

 

 

ـ

کارورزی (1)

 

خانم دهنوی

29/10/95

19

یکشنبه

10-8

ـ

2

2

8

 

 

107

اندیشه اسلامی (2)   (آقایان)

 

آقای امیرزاده

29/10/95

16

یکشنبه

17-15

2

ـ

2

201

اندیشه اسلامی (2)   (خانمها)

 

خانم دولتی

پنجشنبه

30/14-45/12

جمع

12

6

18