جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برای دانشجویان کارشناسی حرفه ای رشته حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی ترم 4 ورودی بهمن 93

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

نام درس

کد مدرس

نام مدرس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

 

 

202

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

 

آقای الهی

23/10/95

16

پنجشنبه

17-15

1

1

2

2

 

 

105

حسابداری مدیریت هزینه

 

آقای مرادبکلو

27/10/95

14

پنجشنبه

30/19-17

2

1

3

3

 

 

204

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

 

آقای حسن نژاد

25/10/95

16

جمعه

15-13

2

ـ

2

4

 

 

205

پژوهش عملیاتی 3

 

آقای احمدی

19/10/95

16

جمعه

12-10

1

1

2

5

 

 

ـ

کارورزی 2

 

آقای آقایی

29/10/95

19

یکشنبه

12-10

ـ

2

2

6

 

 

ـ

پروژه

 

خانم ثمری خلج

30/10/95

19

دوشنبه

10-8

ـ

1

1

7

 

 

205

ارزیابی طرحهای اقتصادی

 

آقای احمدی

21/10/95

16

جمعه

10-8

2

ـ

2

8

 

 

107

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

آقای امیرزاده

30/10/95

14

پنجشنبه

15-13

2

ـ

2

جمع

10

6

16