رویداد های مهم

نمایش # 
عنوان نمایش از تاریخ کلیک ها
غیبت بیش از 3 جلسه -حذف درس و درج نمره صفر 16 مهر 1393 2997
چارت درسی 15 بهمن 1392 3540
معرفی کتاب اصول و مبانی مهندسی خوردگی 05 آذر 1392 3197
مشاهده اخبار و سایر اطلاعیه های مرکز 25 مهر 1392 3545