رویداد های مهم

نمایش # 
عنوان نمایش از تاریخ کلیک ها
غیبت بیش از 3 جلسه -حذف درس و درج نمره صفر 16 مهر 1393 2863
چارت درسی 15 بهمن 1392 3400
معرفی کتاب اصول و مبانی مهندسی خوردگی 05 آذر 1392 3068
مشاهده اخبار و سایر اطلاعیه های مرکز 25 مهر 1392 3401