جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان مقطع کارشناسی حرفه ای  رشته ایمنی و سلامت محیط زیست (HSE) ترم2 ورودی بهمن 93 ـ گروه 1

ردیف

کد گروه

ظرفیت نوع درس

کد کلاس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

 

 

202

مدیریت منابع انسانی

(مهارت مشترک)

 

آقای مطهری

12/10/94

30/17-16

شنبه

19-17

2

ـ

2

2

 

 

203

فیزیک کاربردی

 

آقای مجیدی

15/10/94

12-30/10

جمعه

17-15

2

1

3

3

 

 

202

مهندس ایمنی

 

آقای واحدی

17/10/94

12-30/10

شنبه

17-15

2

1

3

4

 

 

203

بیماریهای شغلی

 

آقای دکتر صفدری

18/10/94

30/17-16

جمعه

19-17

1

1

2

5

 

 

205

زبان تخصصی

 

آقای شیرمحمدی

19/10/94

30/15-14

جمعه

10-8

2

ـ

2

6

 

 

سایت

کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت

 

آقای واحدی

21/10/94

12-30/10

سه شنبه

19-17

1

1

2

7

 

 

 

کارورزی (1)

 

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

2

2

8

 

 

107

اندیشه اسلامی(2) خانمها

 

خانم دولتی

24/10/94

12-30/10

دوشنبه

17-15

2

ـ

2

اندیشه اسلامی (2) آقایان

 

 

جمع

12

6

18