جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی  95-94

برای دانشجویان مهندسی فناوری مکانیک ـ ماشین افزار ترم3

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تارخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

943003

 

سایت

کنترل پروژه (مهارت مشترک)

 

آقای ندیمی

20/10/94

30/15-14

جمعه

12-10

2

-

2

2

403001

 

201

دینامیک و ارتعاشات

 

آقای اصلاحچی

13/10/94

12-30/10

پنج شنبه

17-15

2

-

2

3

403002

 

201

کارگاه تراشکاری

توانایی ماشینکاری

 

آقای سوا

15/10/94

12-30/10

جمعه

19-16:30

2

1

3

4

402003

 

203

کنترل کیفیت

 

آقای اسکندری

17/10/94

12-30/10

پنج شنبه

19-17

2

-

2

5

403004

 

205

اصول شکل دادن فلزات

 

آقای خانمحمدیان

19/10/94

12-30/10

چهارشنبه

14-12

2

-

2

6

403005

 

سایت

برنامه ریزی فرآیند

 

آقای ندیمی

21/10/94

12-30/10

چمعه

10-8

2

-

2

7

960003

 

107

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

آقای امیرزاده

24/10/94

30/17-16

پنج شنبه

10-8

2

-

2

8

403006

 

205

تستهای غیر مخرب

 

آقای بابکی

22/10/94

12-30/10

چهارشنبه

17-15

1

1

2

9

890001

 

-

ورزش 1

 

آقای ثمری خلج

17/10/94

20-30/18

چهارشنبه

19-17

-

1

1

 

جمع

15

3

18