جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول  سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان مهندسی فناوری مکانیک ـ ماشین افزار  ترم 2

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تارخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

943002

 

204

مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری

 (مهارت مشترک)

 

خانم رضایی

21/10/94

30/17-16

چهارشنبه

16-14

2

-

2

2

402001

 

203

معادلات ديفرانسيل

 

خانم سربلند

12/10/94

10-30/8

جمعه

12-10

3

-

3

3

402002

 

201

اجزاء ماشين (2)

 

آقای پیروزهاشمی

14/10/94

10-30/8

پنج شنبه

19-17

2

-

2

4

402003

 

203

ترموديناميک و انتقال حرارت

 

آقای اصلاحچی

16/10/94

10-30/8

پنج شنبه

11-13

2

-

2

5

402004

 

سایت

طراحي CAD/CAM

 

آقای غرابی

18/10/94

10-30/8

جمعه

20-18

1

1

2

6

402005

 

203

مهندسي صنايع

 

آقای اسکندری

20/10/94

10-30/8

پنج شنبه

21-19

2

-

2

7

402006

 

203

طراحي قالب

 

آقای خرم

22/10/94

10-30/8

جمعه

10-8

1

1

2

8

960002

 

107

تفسیر موضوعی قرآن

 

آقای امیرزاده

23/10/94

30/17-16

پنج شنبه

16-14

2

-

2

9

408201

 

-

کارورزی (1)

-

آقای پیروزهاشمی

14/10/94

20-30/18

-

-

-

2

2

 

جمع

15

4

19