جدول دروس ارائه شده در نیمسال  اول  سال تحصیلی  95-94

برای دانشجویان مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی ترم4

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

کد درس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تارخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

943001

 

سایت

 

کنترل پروژه (مهارت مشترک)

 

آقای ندیمی

20/10/94

30/15-14

جمعه

14-12

2

-

2

2

384001

 

201

 

نقشه برداری صنعتی

 

آقای اسدی غفاری

12/10/94

10-30/8

پنج شنبه

12-10

1

1

2

3

384002

 

201

 

طراحی قالب پلاستیک

 

آقای خرم

14/10/94

10-30/8

جمعه

12-10

1

1

2

4

384003

 

سایت

 

نمونه سازی رایانه ای

 

آقای پیروزهاشمی

16/10/94

10-30/8

پنح شنبه

21-19

1

1

2

5

384004

 

سایت

 

پروسه طراحی

 

آقای غرابی

18/10/94

10-30/8

جمعه

16-14

1

1

2

6

960001

 

107

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

آقای امیرزاده

24/10/94

30/17-16

پنج شنبه

10-8

2

ـ

2

7

388601

388602

388603

 

-

 

پروژه

 

آقای اصلاحچی، آقای پیروزهاشمی،

آقای مطهری

16/10/94

20-30/18

-

-

-

3

3

8

388401

 

-

 

کارورزی 2

 

آقای مداحی

15/10/94

20-30/18

-

-

-

2

2

 

جمع

8

9

17