جدول دروس ارائه شده در نیمسال    دوم   سال تحصیلی95- 94

برای دانشجویان دوره مهندسي فناوري الكترونيك برق صنعتي  ترم3 ورودی مهر 93

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

کد درس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تارخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

3730001

 

101

 

زبان تخصصي 2

 

آقاي كسائي

12/10/94

18-16

پنج شنبه

16-14

2

ـ

2

2

3730002

 

102

 

سيستم هاي كنترل خطي.

 

آقاي حيدري

14/10/94

10-30/8

پنج شنبه

30/20-18

3

ـ

3

3

3730003

 

سايت

 

آز مدارهاي مخابراتي

 

خانم صفري

15/10/94

30/19-18

چهارشنبه

15-14

ـ

1

1

4

3730004

 

سايت

 

آز مدارهاي الكترونيكي

 

خانم صفري

16/10/94

30/19-18

چهارشنبه

16-15

ـ

1

1

5

3730005

 

سايت

 

كنترل  كنندهاي صنعتي

 

آقاي مهري

18/10/94

18-16

پنج شنبه

10-30/7

3

ـ

3

6

3730006

 

سايت

 

آزكنترل  كنندهاي صنعتي

 

آقاي مهري

19/10/94

30/19-18

پنج شنبه

11-10

ـ

1

1

7

943005

 

سایت

 

كنترل پروژه ( مهارت مشترك)

 

آقاي نديمي

20/10/94

30/15-14

جمعه

14-12

2

ـ

2

8

3730007

 

202

 

مدار هاي مجتمع خطي

 

آقاي ابراهيمي

22/10/94

10-30/8

پنج شنبه

30/13-11

3

ـ

3

9

960004

 

107

 

انقلاب اسلامي

 

آقای شعباني

24/10/94

18-16

جمعه

16-14

2

ـ

2

 

جمع

15

3

18