جدول دروس ارائه شده در نیمسال    اول   سال تحصیلی95- 94

برای دانشجویان دوره مهندسي فناوري الكترونيك برق صنعتي ترم2 ورودی بهمن 93

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

کد درس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تارخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

943002

 

204

 

مهارت هاي مسئله يابي وتصميم گيري (مهارت مشترك)

 

خانم رضائي

21/10/94

30/17-16

چهار شنبه

16-14

2

ـ

2

2

372001

 

202

 

اصول ميكروكامپيوتر

 

آقاي ابراهيمي

12/10/94

30/15-14

پنج شنبه

16-30/13

3

ـ

3

3

372002

 

101

 

خطوط انتقالي مخابراتي

 

آقاي آريان مهر

14/10/94

30/15-14

پنج شنبه

19-17

2

ـ

2

4

372003

 

204

 

الكترونيك صنعتي

 

آقاي كسائي

16/10/94

30/15-14

پنج شنبه

30/13-11

3

ـ

3

5

372004

 

101

 

مدارهاي الكترونيكي

 

خانم نوري

18/10/94

30/15-14

پنج شنبه

10-30/7

3

ـ

3

6

372005

 

101

 

مدارهاي مخابراتي

 

خانم صفري

20/10/94

10-30/8

چهار شنبه

30/19-17

3

ـ

3

7

378201

 

ـ

 

كارورزي (1)

 

ـ

14/10/94

20-30/18

ـ

ـ

ـ

2

2

8

372006

 

سايت

 

برنامه سازي رايانه اي

 

خانم صفري

22/10/94

30/15-14

چهار شنبه

17-16

ـ

1

1

9

372007

 

سايت

 

آز - اصول ميكرو كامپيوترها

 

آقاي ابراهيمي

23/10/94

30/15-14

پنج شنبه

17-16

ـ

1

1

 

جمع

16

4

20