جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان مقطع کارشناسی حرفه ای  رشته حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی ترم4 ورودی بهمن 92

ردیف

کد گروه

ظرفیت نوع درس

کد کلاس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

274001

 

205

حسابداری قرارداهای بلند مدت پیمانکاری

 

آقای الهی

12/10/94

30/15-14

پنجشنبه

30/19-30/17

1

1

2

2

274002

 

205

حسابداری مدیریت هزینه

 

آقای مرادبکلو

14/10/94

30/15-14

پنجشنبه

30/17-15

2

1

3

3

274003

 

204

برنامه ریزی و کنترل تولید موجودیها

 

آقای احمدی

16/10/94

30/15-14

جمعه

15-13

2

ـ

2

4

274004

 

204

پژوهش عملیاتی (3)

 

آقای احمدی

18/10/94

30/15-14

جمعه

10-8

1

1

2

5

274005

 

204

ارزیابی طرحهای اقتصادی

 

آقای احمدی

21/10/94

30/17-16

جمعه

12-10

2

ـ

2

6

960001

 

107

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

آقای امیرزاده

24/10/94

30/17-16

پنجشنبه

10-8

2

ـ

2

7

278401

 

ـ

کارورزی (2)

 

ـ

15/10/94

20-30/18

ـ

ـ

ـ

2

2

8

278601

 

ـ

پروژه

 

ـ

16/10/94

20-30/18

ـ

ـ

ـ

1

1

جمع

10

6

16