جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان مقطع کارشناسی حرفه ای  رشته حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی ترم2 ورودی بهمن 93

ردیف

کد گروه

ظرفیت نوع درس

کد کلاس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

943007

 

204

مهارتهای مسئله یابی­وتصمیم گیری

(مهارت مشترک)

 

خانم رضایی

14/10/94

30/17-16

چهارشنبه

16-14

2

ـ

2

2

272001

 

202

آمار و کاربرد آن در حسابداری

 

آقای شریف مقدسی

12/10/94

30/15-14

جمعه

12-10

2

ـ

2

3

272002

 

103

پژوهش عملیاتی (1)

 

خانم شوکت پور

21/10/94

30/15-14

پنجشنبه

10-8

1

1

2

4

272003

 

107

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

 

خانم یاری

16/10/94

30/17-16

پنجشنبه

19-17

2

ـ

2

5

272004

 

104

اخلاق حرفه ای در تحارت

 

خانم رضایی

17/10/94

30/15-14

پنجشنبه

17-15

2

ـ

2

6

272005

 

105

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

 

خانم رضایی

15/10/94

30/15-14

پنجشنبه

15-30/13

1

1

2

7

943006

 

105

روانشناسی کار(مهارت مشترک)

 

خانم احسانی

13/10/94

30/15-14

جمعه

10-8

2

ـ

2

8

960003

 

107

انقلاب اسلامی

 

آقای امیرزاده

24/10/94

30/17-16

پنجشنبه

14-12

2

ـ

2

9

278201

 

ـ

کارورزی (1)

 

ـ

14/10/94

20-30/18

ـ

ـ

ـ

2

2

جمع

14

4

18