جدول دروس ارائه شده در نیمسال  دوم  سال تحصیلی 94-93

برای دانشجویان کاردانی فنی مکانیک ـ تعمیرات ماشین آلات صنعتی ترم 4

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

کد درس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تارخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

 

 

103

 

گزارش نویسی

(مهارتهای مشترک)

 

خانم مصلح

24/10/94

10-30/8

پنج شنبه

16-14

2

-

2

2

 

 

106

 

یاتاقان و روغنکاری

 

آقای اصلاحچی

12/10/94

12-30/10

پمج شنبه

15-13

2

-

2

3

 

 

106

 

ماشینهای کنترل عددی

 

آقای محمدلو

18/10/94

12-30/10

چهارشنبه

20-18

2

1

3

4

 

 

سایت

 

برنامه ریزی و تعمیر و نصب و نگهداری

 

آقای پیروزهاشمی

20/10/94

12-30/10

شنبه

19-17

2

1

3

5

 

 

201

 

تعمیرات ماشین آلات صنعتی پیشرفته

 

آقای پیروزهاشمی

14/10/94

12-30/10

شنبه

21:30-19

2

1

3

6

 

 

107

 

دانش خانواده و جمعیت

 

آقای شعبانی

22/10/94

10-30/8

چهارشنبه

17-15

2

-

2

7

 

 

107

 

اخلاق اسلامی

 

آقای امیرزاده

24/10/94

12-30/10

پنج شنبه

12-10

2

-

2

 

 

 

-

 

کارورزی 2

 

آقای مداحی

-

-

-

-

-

2

2

 

جمع

14

5

19