جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای  رشته حسابداری ـ حسابداری مالی ترم4

ردیف

کد گروه

ظرفیت نوع درس

کد کلاس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

 

 

202

خدمات الکترونیک(مهارت مشترک)

 

خانم باقری

13/10/94

12-30/10

چهارشنبه

15-13

2

ـ

2

2

 

 

202

حسابداری مالیاتی

 

خانم یاری

14/10/94

10-30/8

سه شنبه

15-13

1

1

2

3

 

 

108

سیستم سفارشات خرید و انبارداری

 

آقای جوادی زاده

16/10/94

10-30/8

چهارشنبه

17-15

1

1

2

4

 

 

201

حسابداری مالی

 

آقای زمانی

17/10/94

10-30/8

سه شنبه

30/19-17

2

1

3

5

 

 

201

حسابداری پیمانکاری

 

خانم ثمری خلج

18/10/94

10-30/8

سه شنبه

17-15

1

1

2

6

 

 

201

اصول و تنظیم و کنترل موسسات خدماتی و بازرگانی

 

آقای جوادی زاده

20/10/94

10-30/8

چهارشنبه

19-17

1

1

2

7

 

 

ـ

پروژه مالی

 

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

1

1

8

 

 

ـ

کارورزی (2)

 

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

2

2

9

 

 

107

دانش خانواده و جمعیت

 

آقای شعبانی

24/10/94

12-30/10

جمعه

14-12

2

ـ

2

10

 

 

ـ

تربیت بدنی آقایان

 

آقای ثمری خلج

ـ

ـ

یکشنبه

 

ـ

1

1

تربیت بدنی خانمها

 

خانم زرداری

جمع

10

9

19