جدول دروس ارائه شده در نیمسال  اول  سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان کاردانی فنی مکانیک ـ تعمیرات ماشین آلات صنعتی ترم2

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

کد درس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تارخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

933004

 

105

 

اصول سرپرستی (مهارت مشترک)

 

آقای پیروان

23/10/94

10-30/8

پنج شنبه

17-15

2

-

2

2

252001

 

104

 

علم مواد

 

آقای خانمحمدیان

12/10/94

10-30/8

چهارشنبه

17-15

2

-

2

3

252002

 

104

 

زبان فنی

 

آقای مطهری

14/10/94

10-30/8

سه شنبه

20-18

2

-

2

4

252003

 

201

 

استاتیک و مقاومت مصالح

 

آقای پیروزهاشمی

16/10/94

10-30/8

چهارشنبه

30/21-19

3

-

3

5

252004

 

کارگاه جوشکاری

 

کارگاه جوشکاری

 

آقای عبدالحسینی

17/10/94

10-30/8

جمعه

10-8

-

1

1

6

252005

 

سایت

 

نقشه کشی عمومی

 

آقای طالبی حقیقی

18/10/94

10-30/8

پنج شنبه

19-17

1

1

2

7

252006

 

کارگاه

 

کارگاه برق صنعتی

 

آقای آریان مهر

19/10/94

30/19-18

پنج شنبه

20-19

-

1

1

8

252007

 

101

 

سیستم های اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون

 

آقای مطهری

20/10/94

10-30/8

سه شنبه

18-16

1

1

2

9

258101

 

-

 

کارورزی 1

 

آقای محمدلو

14/10/94

20-30/18

-

-

-

2

2

10

950004

 

107

 

اندیشه اسلامی 1

 

آقای شعبانی

24/10/94

30/17-16

چهارشنبه

19-17

2

-

2

11

910002

 

-

 

تربیت بدنی

 

آقای ثمری خلج

17/10/94

20-30/18

یکشنبه

30/19-18

-

1

1

 

جمع

13

7

20