جدول دروس ارائه شده در نیمسال  اول  سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار ترم4

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

کد درس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تارخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

933002

 

204

 

مهارت و قوانین کسب و کار

(مهارت مشترک)

 

خانم تلاوت

23/10/94

10-30/8

یکشنبه

18-16

2

ـ

2

2

933003

 

108

 

گزارش نویسی(مهارت مشترک)

 

خانم مصلح

24/10/94

10-30/8

پنج شنبه

16-14

2

-

2

3

244001

 

104

 

روشهای تولید

 

آقای اسدی غفاری

12/10/94

30/17-16

پنج شنبه

14-30/12

2

-

2

4

244002

 

105

 کارگاه تراشکاری

 

ماشینهای افزاریونیورسال 3

 

آقای رضامحمدلو

13/10/94

12-30/10

پنج شنبه

30/12-10

2

1

3

5

244003

 

203

 

ماشین افزار تولیدی

 

آقای سوا

14/10/94

12-30/10

جمعه

14-12

2

-

2

6

244004

 

104

 

طراحی قید و بندها

 

آقای اسدی غفاری

20/10/94

12-30/10

پنج شنبه

10-8

1

1

2

7

244005

 

105

کارگاه تراشکاری

 

تعمیر،نصب ونگهداری ماشینهای افزار

 

آقای غرابی

16/10/94

12-30/10

جمعه

12-10

-

2

2

8

244006

 

106

 

ماشینهای کنترل عددی

 

آقای رضا محمدلو

18/10/94

12-30/10

چهارشنبه

18-16

1

1

2

9

248301

 

-

 

کارورزی 2

 

آقای پیروزهاشمی

15/10/94

20-30/18

-

-

-

2

2

10

910001

 

-

 

تربیت بدنی

 

آقای ثمری خلج

17/10/94

20-30/18

یکشنبه

30/19-18

-

1

1

 

جمع

12

8

20