جدول دروس ارائه شده در نیمسال  اول   سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان کاردانی فنی مکانیک ـ ماشین افزار ترم3

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

کد درس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تارخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

243001

 

105

 

الکتریسیته صنعتی

 

آقای آریان مهر

12/10/94

10-30/8

یکشنبه

30/20-30/18

2

-

2

2

243002

 

105

 

آز الکتریسته صنعتی

 

آقای آریان مهر

12/10/94

12-30/10

یکشنبه

30/18-30/16

-

1

1

3

243003

 

105

 

ماشینهای افزار یونیورسال 2

 

آقای رضا محمدلو

14/10/94

10-30/8

سه شنبه

18-16

2

-

2

3

243004

 

کارگاه تراشکاری

 

کارگاه ماشینهای افزار یونیورسال 2

 

آقای رضا محمدلو

14/10/94

30/19-18

سه شنبه

20-18

-

2

2

4

243005

 

105

 

زبان فنی

 

آقای مطهری

16/10/94

10-30/8

سه شنبه

14-12

2

-

2

5

243006

 

105

 

سیستمهای اندازه گیری و تلرانس

 

آقای مطهری

18/10/94

10-30/8

سه شنبه

16-14

1

1

2

6

950001

 

107

 

اخلاق اسلامی

 

آقای امیرزاده

24/10/94

12-30/10

پنج شنبه

12-10

2

-

2

7

950002

 

205

 

زبان فارسی

 

خانم مصلح

23/10/94

12-30/10

پنج شنبه

14-12

3

-

3

8

950003

 

107

 

دانش خانواده و جمعیت

 

آقای شعبانی

22/10/94

10-30/8

چهارشنبه

17-15

2

-

2

9

933001

 

101

 

اخلاق حرفه ای (مهارت مشترک)

 

خانم تلاوت

21/10/94

30/17-16

یکشنبه

16-14

2

-

2

 

جمع

16

4

20