جدول دروس ارائه شده در نیمسال    اول   سال تحصیلی95-94

برای دانشجویان : دوره كارداني فني  برق صنعتي ترم4 ورودی بهمن 92

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

کد درس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تارخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

234001

 

سايت

 

كارگاه PLC

 

آقاي مهري

12/10/94

30/19-18

پنج شنبه

13-11

ـ

2

2

2

234002

 

سايت

 

آز الكترونيك عمومي

 

خانم نوري

13/10/94

16-14

پنج شنبه

14-13

ـ

1

1

3

933009

 

201

 

كارآفريني (مهارت مشترك)

 

خانم گودرزی

21/10/94

30/15-14

دوشنبه

19-17

2

ـ

2

4

234003

 

202

 

الكترونيك صنعتي

 

آقاي واحدي

15/10/94

16-14

چهار شنبه

19-17

2

ـ

2

5

234004

 

سايت

 

آزالكترونيك صنعتي

 

آقاي واحدي

16/10/94

30/19-18

چهار شنبه

20-19

ـ

1

1

6

234005

 

كارگاه برق

 

كارگاه سيم پيچي

 

آقاي آريان مهر

17/10/94

30/19-18

سه شنبه

18-17

ـ

1

1

7

234006

 

102

 

رله و حفاظت

 

آقاي آريان مهر

18/10/94

16-14

سه شنبه

20-18

2

ـ

2

8

238301

 

ـ

 

كارورزي 2

 

ـ

15/10/94

20-30/18

ـ

ـ

ـ

2

2

9

910003

 

ـ

 

تربيت بدني

 

آقاي ثمري خلج

19/10/94

30/19-18

یکشنبه

30/19-18

ـ

1

1

10

950007

 

107

 

انديشه اسلامي

 

آقاي شعباني

22/10/94

30/17-16

جمعه

10-8

2

ـ

2

11

950008

 

202

 

فارسي

 

خانم مصلح

23/10/94

16-14

سه شنبه

17-15

3

ـ

3

 

جمع

11

8

19