جدول دروس ارائه شده در نیمسال   اول   سال تحصیلی95- 94

برای دانشجویان : دوره كارداني فني  برق صنعتي  ترم 3 ورودی مهر 93

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

کد درس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تارخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

933008

 

107

 

كاربردفناوري اطلاعات درارتباطات (مهارت مشترك)

 

آقاي رجبي

23/10/94

30/17-16

يكشنبه

17-15

2

ـ

2

2

233001

 

101

 

الكترونيك عمومي

 

خانم نوري

12/10/94

30/15-14

پنج شنبه

12-10

2

ـ

2

3

233002

 

102

 

اصول اندازه گيري الكتريكي وسنسورها

 

آقاي آريان مهر

14/10/94

30/15-14

چهارشنبه

16-14

2

ـ

2

4

233003

 

سايت

 

آز مدارهالكتريكي

 

خانم صفري

13/10/94

30/19-18

چهارشنبه

14-13

ـ

1

1

5

233004

 

سايت

 

آزمدارمنطقي

 

آقاي عباسي

17/10/94

30/15-14

پنج شنبه

16-15

ـ

1

1

6

233005

 

سايت

 

آزمایشگاه ماشينهاي الكتريكي

 

آقاي عباسي

15/10/94

30/19-18

پنج شنبه

15-14

ـ

1

1

7

233006

 

102

 

ماشينهاي ac وترانس

 

آقاي تقوي

19/10/94

30/15-14

پنج شنبه

10-30/7

3

ـ

3

8

233007

 

101

 

ماشينهاي dc ومخصوص

 

آقاي عباسي

16/10/94

30/15-14

پنج شنبه

14-12

2

ـ

2

9

233008

 

202

 

انتقال توزيع انرژي الكتريكي

 

آقاي عباسي

22/10/94

30/15-14

پنج شنبه

20-18

2

ـ

2

10

233009

 

202

 

آزانتقال توزيع انرژي الكتريكي

 

آقاي عباسي

20/10/94

30/15-14

پنج شنبه

18-17

ـ

1

1

11

950006

 

107

 

اخلاق اسلامي

 

آقاي شعباني

24/10/94

30/15-14

جمعه

12-10

2

ـ

2

 

جمع

15

4

19