جدول دروس ارائه شده در نیمسال   اول   سال تحصیلی95- 94

برای دانشجویان : دوره كارداني فني  برق صنعتي ترم2 ورودی بهمن 93

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

کد درس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تارخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

933006

 

103

 

مباني كنترل كيفيت

 (مهارت مشترك)

 

آقای نديمي

22/10/94

12-30/10

جمعه

16-14

2

ـ

2

2

933007

 

201

 

ايمني وبهداشت درمحيط كار (مهارت مشترك)

 

آقای کاظمیان

23/10/94

12-30/10

شنبه

19-17

2

ـ

2

3

232001

 

202

 

زبان فني

 

آقاي آريان مهر

12/10/94

12-30/10

پنج شنبه

10-8

2

ـ

2

4

232002

 

102

 

رياضي كاربردي

 

آقاي واثقي

14/10/94

12-30/10

پنج شنبه

17-15

2

ـ

2

5

232003

 

102

 

مدارهاي الكتريكي

 

آقاي آريان مهر

16/10/94

12-30/10

پنج شنبه

15-12.30

3

ـ

3

6

232004

 

102

 

مدارمنطقي

 

آقاي عباسي

18/10/94

12-30/10

پنج شنبه

12-10

2

ـ

2

7

232005

 

كارگاه برق

 

كارگاه برق صنعتي

 

آقاي عباسي

20/10/94

30/19-18

چهار شنبه

18-16

ـ

2

2

8

232006

 

سايت

 

رسم فني برق

 

آقاي عباسي

21/10/94

12-30/10

چهار شنبه

19-18

ـ

1

1

9

238101

 

ـ

 

كارورزي(1)

 

ـ

14/10/94

20-30/18

ـ

ـ

ـ

2

2

10

950005

 

107

 

دانش وخانواده وجمعيت

 

آقاي شعباني

24/10/94

12-30/10

جمعه

14-12

2

ـ

2

 

جمع

15

5

20