جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای  رشته حسابداری ـ حسابداری صنعتی ترم4 ورودی بهمن 92

ردیف

کد گروه

ظرفیت نوع درس

کد کلاس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

933012

 

202

خدمات الکترونیک(مهارت مشترک)

 

خانم باقری

13/10/94

12-30/10

چهارشنبه

15-13

2

ـ

2

2

174001

 

103

مدیریت تولید

 

خانم طباطبایی

14/10/94

10-30/8

چهارشنبه

17-15

1

1

2

3

174002

 

203

حسابداری بهای تمام شده (2)

 

آقای زمانی

15/10/94

10-30/8

سه شنبه

15-13

1

1

2

4

174003

 

203

حسابداری مدیریت

 

آقای زمانی

17/10/94

10-30/8

سه شنبه

17-15

1

1

2

5

174004

 

103

تحقیق در عملیات

 

خانم طباطبایی

12/10/94

10-30/8

چهارشنبه

12-10

2

1

3

6

174005

 

201

اصول و تنظیم و کنترل بودجه تولیدی

 

آقای جوادی زاده

20/10/94

10-30/8

چهارشنبه

19-17

1

1

2

7

178501

 

ـ

پروژه صنعتی

ـ

ـ

16/10/94

20-30/18

ـ

ـ

ـ

1

1

8

178301

 

ـ

کارورزی (2)

ـ

ـ

15/10/94

20-30/18

ـ

ـ

ـ

2

2

9

950007

 

107

اندیشه اسلامی (1)

 

آقای شعبانی

22/10/94

30/17-16

جمعه

10-8

2

ـ

2

10

 

 

ـ

تربیت بدنی آقایان

 

آقای ثمری خلج

ـ

ـ

یکشنبه

30/19-18

ـ

1

1

920001

تربیت بدنی خانمها

 

خانم زرداری

شنبه

17-15

جمع

10

9

19