جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای  رشته حسابداری ـ حسابداری صنعتی ترم3 ورودی مهر 93

ردیف

کد گروه

ظرفیت نوع درس

کد کلاس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

933010

 

205

مهارتها و قوانین کسب و کار (مهارت مشترک)

 

خانم تلاوت

18/10/94

30/15-14

شنبه

19-17

2

ـ

2

2

933011

 

201

کارآفرینی(مهارت مشترک)

 

خانم گودرزی

21/10/94

30/15-14

دوشنبه

19-17

2

ـ

2

3

173001

 

201

روشهای آماری

 

خانم شکور

20/10/94

30/15-14

دوشنبه

17-15

1

1

2

4

173002

 

201

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

 

 

17/10/94

30/15-14

دوشنبه

15-13

2

ـ

2

5

173003

 

سایت

کاربرد رایانه در حسابداری

 

خانم یاری

16/10/94

30/15-14

شنبه

17-15

1

1

2

6

173004

 

205

حسابداری شرکتهای سهامی

 

خانم خدایاری

15/10/94

30/15-14

سه شنبه

20-30/17

1

1

2

7

173005

 

205

مدیریت مالی

 

خانم خدایاری

14/10/94

30/15-14

سه شنبه

30/17-15

2

1

3

8

173006

 

205

زبان تخصصی تولیدی و صنعتی

 

خانم خدایاری

12/10/94

30/15-14

سه شنبه

15-13

2

ـ

2

9

173007

 

201

حسابداری بهای تمام شده 1

 

خانم یاری

13/10/94

30/15-14

شنبه

15-13

2

1

3

جمع

15

5

20