جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای  رشته حسابداری ـ حسابداری صنعتی ترم2 ورودی بهمن 93

ردیف

کد گروه

ظرفیت نوع درس

کد کلاس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

933008

 

107

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات (مهارت مشترک)

 

آقای رجبی

12/10/94

12-30/10

یکشنبه

17-15

2

ـ

2

2

172001

 

202

حسابداری شرکتهای غیرسهامی

 

خانم ثمری خلج

15/10/94

12-30/10

سه شنبه

19-17

2

1

3

3

172002

 

202

ریاضیلت و کاربرد آن در حسابداری

 

آقای شریف مقدسی

14/10/94

12-30/10

جمعه

10-8

1

1

2

4

172003

 

201

اصول حسابرسی

 

خانم ثمری خلج

16/10/94

12-30/10

سه شنبه

15-13

1

1

2

5

172004

 

201

اقتصاد کلان

 

خانم مجدی

19/10/94

12-30/10

یکشنبه

19-17

2

ـ

2

6

950008

 

202

زبان فارسی

 

خانم مصلح

23/10/94

16-14

سه شنبه

17-15

3

ـ

3

7

950003

 

107

دانش خانواده و جمعیت

 

آقای شعبانی

22/10/94

10-30/8

چهارشنبه

17-15

2

ـ

2

8

950006

 

107

اخلاق اسلامی

 

آقای شعبانی

24/10/94

30/15-14

جمعه

12-10

2

ـ

2

9

178101

 

ـ

کارورزی (1)

 

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

2

2

جمع

15

5

20