جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای  رشته ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی ترم4 ـ ورودی بهمن92

ردیف

کد گروه

ظرفیت نوع درس

کد کلاس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

933017

 

103

مستند سازی (مهارت مشترک)

 

آقای شیرمحمدی

21/10/94

30/15-14

جمعه

12-10

2

ـ

2

2

154001

 

203

عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار

 

آقای دکتر صفدری

18/10/94

30/17-16

پنجشنبه

17-15

1

1

2

3

154002

 

105

عوامل زیان آور شیمیایی فیزیولوژیک در محیط کار

 

آقای دکتر صفدری

16/10/94

30/15-14

پنجشنبه

19-17

1

1

2

4

154003

 

103

بیماریها و معاینات شغلی

 

آقای دکتر صفدری

15/10/94

30/15-14

جمعه

10-8

2

ـ

2

5

154004

 

106

ایمن سازی محیط کار و مشاغل

 

آقای کاظمیان

14/10/94

30/15-14

جمعه

15-13

1

1

2

6

154005

 

204

بازرسی اماکن

 

آقای شکری

13/10/94

30/15-14

شنبه

19-17

1

1

2

7

154006

 

203

ارگونومی

 

آقای واحدی

12/10/94

30/15-14

شنبه

15-13

1

1

2

8

158301

 

ـ

کارورزی (2)

 

ـ

15/10/94

20-30/18

ـ

ـ

ـ

2

2

9

 

 

ـ

تربیت بدنی آقایان

 

آقای ثمری خلج

ـ

ـ

یکشنبه

30/19-18

ـ

1

1

 

تربیت بدنی خانمها

 

خانم زرداری

شنبه

17-15

جمع

9

8

17