جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای  رشته ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی ترم3 ـ ورودی مهر 93

ردیف

کد گروه

ظرفیت نوع درس

کد کلاس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

933016

 

108

ایمنی و بهداشت محیط کار

 (مهارت مشترک)

 

آقای دکتر صفدری

21/10/94

30/17-16

پنجشنبه

12-10

2

ـ

2

2

153001

 

205

بهداشت عمومی (با تکیه بر آب و فاضلاب)

 

آقای دکتر صفدری

20/10/94

30/15-14

جمعه

12-10

1

1

2

3

153002

 

202

امداد و کمک های اولیه

 

آقای دکتر صفدری

19/10/94

30/15-14

جمعه

13-12

ـ

1

1

4

153003

 

102

حریق و سیستم های اطفاء

 

آقای شکری

18/10/94

30/15-14

چهارشنبه

19-17

1

1

2

5

153004

 

101

قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی

 

آقای واحدی

16/10/94

30/17-16

چهارشنبه

17-15

2

ـ

2

6

153005

 

108

کاربرد تجهیزات و ابزارسنجش

 

آقای دکتر صفدری

15/10/94

30/15-14

پنجشنبه

10-8

1

1

2

7

153006

 

203

روانشناسی صنعتی و صنفی

 

آقای واحدی

13/10/94

30/15-14

چهارشنبه

15-13

2

ـ

2

8

153007

 

202

مدیریت عمومی با تکیه بر ایمنی و سلامت حرفه ای

 

آقای دکتر صفدری

12/10/94

30/17-16

جمعه

15-13

2

1

3

9

950007

 

107

اندیشه اسلامی (1)

 

آقای شعبانی

22/10/94

30/17-16

جمعه

10-8

2

ـ

2

10

950005

 

107

دانش خانواده و جمعیت

 

آقای شعبانی

24/10/94

12-30/10

جمعه

14-12

2

ـ

2

جمع

15

5

20