جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای  رشته ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی ترم2 ورودی بهمن 93

ردیف

کد گروه

ظرفیت نوع درس

کد کلاس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

933014

 

201

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (مهارت مشترک)

 

آقای رجبی

12/10/94

12-30/10

یکشنبه

19-30/17

2

ـ

2

2

933015

 

203

اصول سرپرستی(مهارت مشترک)

 

آقای شالیان

13/10/94

12-30/10

دوشنبه

30/19-30/17

2

ـ

2

3

152001

 

202

قوانین و مقررات عمومی

 

آقای جلالی

14/10/94

12-30/10

یکشنبه

15-13

2

ـ

2

4

152002

 

204

مبانی بهداشت حرفه ای

 

آقای شکری

15/10/94

12-30/10

سه شنبه

19-17

1

ـ

1

5

152003

 

103

مقررات استاندارد و کنترل کیفیت

 

خانم طباطبایی

17/10/94

12-30/10

چهارشنبه

15-13

2

ـ

2

6

152004

 

201

قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن

 

آقای جلالی

18/10/94

12-30/10

یکشنبه

17-15

2

ـ

2

7

152005

 

201

مبانی بهداشت تغذیه

 

آقای دکتر صفدری

19/10/94

12-30/10

دوشنبه

13-12

1

ـ

1

8

152006

 

203

آناتومی و فیزیولوژی

 

آقای دکتر صفدری

20/10/94

12-30/10

دوشنبه

15-13

2

ـ

2

9

158101

 

ـ

کارورزی (1)

 

ـ

14/10/94

20-30/18

ـ

ـ

ـ

2

2

10

950009

 

107

زبان خارجه

 

خانم کتابدار

21/10/94

12-30/10

دوشنبه

30/17-15

3

ـ

3

جمع

17

2

19