به اطلاع آندسته از دانشجویان کارشناسی که درس پروژه اخذ نموده اند می رساند

جهت تائید پروژه طبق نمودار پیوست اقدام نمائید.

بدیهی است عواقب ناشی از عدم تائید پروژه بر عهده دانشجو بوده و مرکز در خصوص مشکلات فارغ التحصیلی هیچ تعهدی نخواهد داشت.