به اطلاع دانشجویان ورودی جدید مهر94 رشته های :

1) مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی 2) مهندسی فناوری مکانیک ـ ماشین ابزار 3) کاردانی فنی مکانیک ـ ماشین ابزار می رساند جهت تحویل لباس کار برای شرکت در کارگاهها به آقای سعیدی مراجعه فرمایند.

تذکر: طبق مقررات حضور دانشجویان در کارگاه بدون لباس کار ممنوع می باشد.